<h2>Politika e Privatësisë</h2>

Politika e Privatësisë

Ky është një përkthim i versionit në gjuhën angleze të termave të përdorimit dhe të politikës së privatësisë, që është siguruar në favorin tuaj. Sidoqoftë në rast të ndonjë konflikti për shkak të gjuhës mes variantit anglisht dhe atij në shqip, varianti i anglishtes do të mbizotërojë.

CBN është i angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj dhe kontrollin e duhur të çdo informacioni personal që ne marrim nga ju. Politika e Privatësisë së Fëmijëve përmbush Politika e Privatësisë së gjithëanshme duke treguar njësitë matëse shtesë të privatësisë së atyre që vizitojnë faqjen e internetit të Fëmijëve të Superlibrit në përputhje me Aktin e Mbrojtjes së Privatësisë së Fëmijëve Online (Children's Online Privacy Protection Act - "COPPA"). COPPA kërkon që ne të informojmë prindërit dhe kujdestarët ligjorë (që konsiderohen "prindër") mbi mënyrën se si CBN i mbledh, i përdor dhe i zbulon informacionet personale të fëmijëve nën moshën 13 vjeç dhe gjithashtu kërkon që ne të marrim miratimin e prindërve gjatë mbledhjes së informacionit personal identifikues të fëmijëve të kësaj grupmoshe. Praktikat e mbledhjes së informacioneve janë të përshkruara më poshtë. Ne i inkurajojmë këta "fëmijë" që, para se të fusin informacione në faqet e internetit, t'i kontrollojnë ato me prindërit dhe i inkurajojmë prindërit të diskutojnë me fëmijët e tyre kufizimet që kanë të bëjnë me dhënien online të informacioneve personale ndaj personave që nuk i njohin.

Çfarë Lloj Informacioni Mblidhet?

Faqja e internetit të Fëmijëve të Superlibrit kërkon mbledhjen minimale të informacionit të vizitorëve tanë. Në mënyrë që një fëmijë të regjistrohet në faqen e internetit të Fëmijëve të Superlibrit, ne marrim prej tij vetëm emrin, datëlindjen, adresën e e-mailit të prindit, emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Datëlindja kërkohet me qëllim që të vërtetohet mosha e vizitorit. Ky lloj informacioni mblidhet në mënyrë që fëmija të mund të marrë pjesë në aktivitete, të luajë lojërat online dhe të ketë të shënuara rezultatet, pikët e grumbulluara dhe çmimet. Adresa e e-mailit merret me qëllim që prindërit të njoftohen menjëherë mbi regjistrimin e fëmijëve të tyre nën moshën 13 vjeçare, mbi përdorimin e herë pas hershëm të faqes së internetit dhe mbi informacionet për karakteristikat e azhornuara dhe ndryshimet, të zhvillojnë konkurse dhe lojëra online ose të ofrojnë aktivitete të tjera online. Ne nuk mund të kushtëzojmë pjesëmarrjen e një fëmije në aktivitetet tona online nëse marrim më shumë informacione nga sa nevojitet zakonisht. Edhe fëmijët mund të na dërgojnë e-mail ose të na telefonojnë dhe të komunikojnë me një nga këshilltarët e trajnuar të lutjes, gjë e cila do kërkojë dhënien e adresës së e-mailit ose numrin e telefonit që ai ose ajo përdor.

Miratimi Prindëror

Kur fëmijët regjistrohen në faqen e internetit të Fëmijëve të Superlibrit ose zhvillojnë një konkurs ose lojë që mund të ofrohet herë pas here, ne i dërgojmë prindërve një e-mail duke i këshilluar mbi këto aktivitete dhe ata duke na kontaktuar mund të mos e pranojmë formularin e regjistrimit ose hyrjen në konkurs ose lojë. Nëse prindi e ndalon regjistrimin ose hyrjen e fëmijës në faqen e internetit, informacioni i fëmijës do të fshihet nga tabela jonë e të dhënave. Nëse prindi nuk përgjigjet, ne do e marrim këtë si miratim për regjistrimin ose hyrjen e fëmijës në faqen e internetit për konkurset dhe lojërat. Nëse prindi miraton ose lejon regjistrimin ose hyrjen në faqjen e internetit, atëherë fëmija do të jetë në gjendje të vazhduar me të gjitha aktivitetet e përshkruara në këtë politikë, pa njoftimin ose miratimin e mëtejshëm prindëror. Nëse fëmija do të fitojë një konkurs ose lojë dhe do të duhet të japin adresën e tyre për dorëzimin e çmimit, prindërit do të njoftohen me anë të adresës së e-mailit, e marrë gjatë regjistrimit.

superbook

Si Mund të Shfaqen Të Dhënat

Përgjithësisht CBN nuk ia bën të ditur palëve të treta informacionin personal identifikues që fëmijët nën moshën 13 vjeçare japin, me përjashtim të rasteve kur këto palë të treta janë ngarkuar nga CBN për të trajtuar dhe ofruar aktivitete të caktuara online (p.sh: zhvillimin e konkurseve ose lojërave). Këto palë të treta kanë të drejtën e hyrjes në informacionin personal që nevojitet për kryerjen e shërbimeve të tyre, por nuk duhet t'i përdorin për qëllime të tjera. Ne mund t'ua zbulojmë informacionin personal identifikues palëve të treta në respektim të kërkesave të ligjit, të procesit gjyqësor ose kërkesave nga agjensitë e zbatimit të ligjit, për të përmbushur Kushtet tona të Përdorimit, për të mbrojtur pronën ose sigurinë e faqjes tonë të internetit, ose për të marrë masa të arsyeshme për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e CBN dhe të tjerëve.

Superbook

E Drejta e Përdorimit Nga Prindërit

CBN dëshiron t'ju vijë në ndihmë prindërve duke i siguruar që fëmijët e tyre kalojnë një kohë argëtimi online të sigurt. Prindërit mund të na kontaktojnë nëse janë të interesuar të këqyrin çdo informacion identifikues të mbledhur rreth fëmijëve të tyre, ta fshijnë këtë informacion dhe/ose të kërkojnë që të mos mblidhen ose përdoren informacione të mëtejshme për fëmijët e tyre. CBN përpiqet të identifikojë identitetin e kujtdo që kërkon informacion rreth fëmijës, që të sigurohet se personi është me të vërtetë prindi i fëmijës.

Ndryshime Në Politikën e Privatësisë së Superlibrit

CBN mund ta ndryshojë politikën e saj në çdo kohë. Prindërit e fëmijëve të regjistruar do të njoftohen për çdo ndryshim thelbësor që lidhet me grumbullimin, përdorimin ose zbulimin e informacionit personal të fëmijëve. Ne i nxisim prindërit që të na njoftojnë për çdo ndryshim të adresave të tyre të e-mailit.

Si Të Na Kontaktoni

Ju mund të na kontaktoni nëse keni ndonjë koment, pyetje ose nëse ju shqetëson diçka duke na dërguar një e-mail në , ose duke dërguar një letër në:

CBN Partner Services
977 Centerville Turnpike
Virginia Beach, VA 23463

Ose mund të na telefononi në numrin 757-226-7000, nëse jeni të paktën 18 vjeç.

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT