<h2>Terms of Use</h2>

MARRËVESHJA E PËRDORIMIT TË FAQES SË INTERNETIT

Ky është një përkthim i versionit në gjuhën angleze të termave të përdorimit dhe të politikës së privatësisë, që është siguruar në favorin tuaj. Sidoqoftë në rast të ndonjë konflikti për shkak të gjuhës mes variantit anglisht dhe atij në shqip, varianti i anglishtes do të mbizotërojë.

Kjo Marrëveshje e Përdorimit të Faqes së Internetit ("Marrëveshja") lidhet midis jush dhe Christian Broadcasting Network, Inc. ("CBN") me seli në 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, Virginia 23463. Përdorim i Faqes së Internetit të CBN ("Faqja e CBN") nënkupton pëlqimin tuaj ndaj kushteve të përdorimit të parashikuara në Kontratë:

Miratimi

(1) Ju pranoni se i keni lexuar kushtet e përdorimit dhe i pranoni ato. JU BINI DAKORD T'I LEXONI ME KUJDES KUSHTET E PËRDORIMIT PARA SE TË PËRDORNI FAQEN E CBN. Nëse nuk bini dakord me kushtet e përdorimit, nuk keni të drejtë të hyni ose të përdorni Faqen e CBN.

Përdorimi i Informacionit; Politika e Privatësisë

(2) CBN mund të monitorojë përdorimin nga ana juaj të Faqes së CBN, mund të përdorë dhe zbulojë lirisht, me ose pa referim, çdo informacion apo material të marrë nga ju ose të mbledhur përmes përdorimit nga ana juaj të Faqes së CBN për qëllime krejtësisht të ligjshme. Megjithatë, informacionet e tjera personale përveç atyre që ju zbuloni duke dërguar mesazhe dhe përdorur forma të tjera ndërveprimi me Faqen e CBN, do të trajtohen në përputhje me  Politikën e Privatësisë së CBN.

Joy

Ndryshimi i Marrëveshjes

(3) CBN ruan të drejtën që me kujdesin e tij të vetëm, të ndryshojë, përmirësojë, shtojë ose heqë çdo pjesë të kësaj Marrëveshje, përfshi, pa u kufizuar, Politikën e Privatësisë plotësisht ose pjesërisht, në çdo kohë. Këto ndryshime do të postohen në faqen e internetit të CBN. Ju pranoni se përdorimi juaj i vazhdueshëm i Faqes së CBN-së do të përbëjë pranim të pakushtëzuar nga ana juaj të këtyre ndryshimeve, përmirësimeve, shtesave ose shfuqizimeve të kësaj Marrëveshjeje ose që i bëhen kësaj Marrëveshjeje.

E Drejta e Autorit

(4) Faqja e CBN-it mbrohet nga e drejta e autorit si një punë dhe përpilim përmbledhës, në përputhje me ligjet e të drejtave të autorit në SHBA, marrëveshjet ndërkombëtare dhe ligjet të tjera për të drejtat e autorit. E gjithë përmbajtja e Faqes së CBN-it, duke përfshirë, pa kushte, tekste, komente, mesazhe, video, tabela, mjete ndërveprimi dhe materiale të tjera që ndodhen në të ("Përmbajtja"), shërbejnë, vetëm për informim dhe përdorim personal, jo-komercial nga ana juaj. E gjithë Përmbajtja e Faqes së CBN-it mbrohet nga të drejtat e autorit dhe është në pronësinë e ose kontrollohet nga CBN ose nga pala që ruan cilësinë e mundësuesit të Përmbajtjes. Ju do të veproni në përputhje me çdo dhe të gjitha njoftimet, informacionet ose kufizimet shtesë që kanë të bëjnë me të drejtën e autorit, që gjenden në Përmbajtjen e Faqes së CBN. Ju mund të shkarkoni dhe të bëni një (1) kopje të Përmbajtjes dhe të artikujve të tjerë të shkarkueshëm dhe të shfaqur në Faqen e CBN-it, vetëm për përdorim personal, jo komercial, me kusht që të ruani të drejtën e autorit dhe të njoftimeve që gjenden në Përmbajtjen e tyre. Kopjimi ose ruajtja e çdo Përmbajtjeje për përdorim jopersonal dhe komercial është rreptësisht e ndaluar dhe Përmbajtja nuk mund të përdoret, kopjohet, riprodhohet shpërndahet, transmetohet, shfaqet, shitet, autorizohet ose të shfrytëzohet për qëllime të tjera, pa lejen paraprake me shkrim nga CBN ose pa të drejtën e autorit të identifikuar në njoftimin e Përmbajtjes.

Regjistrimi

(5) Në mënyrë që të regjistroheni si përdorues ("Përdorues") në CBN, ju duhet të jeni të paktën tetëmbëdhjetë (18) vjeç [të paktën trembëdhjetë (13) vjeç për Faqen e Superlibrit për Fëmijë). E drejta juaj për t'u regjistruar është automatikisht e pavlefshme nëse ndalohet me ligj. Ju pohoni se i gjithë informacioni që jepni për regjistrim është i vërtetë dhe i plotë. Shoqëritë tregtare nuk mund të regjistrohen në Faqen e CBN-së nëse më parë nuk aprovohet prej saj. Regjistrimi do të jetë i vlefshëm pas pranimit të formularit të regjistrimit nga CBN. Kushte të tjera mund të zbatohen në regjistrimin tuaj sikurse do të postohen herë pas here nga Faqja e CBN. Ju mund ta mbyllni regjistrimin në çdo kohë, për çfarëdo lloj arsye duke ndjekur udhëzimet në faqen e Menaxhimit të Adresës Suaj në Faqen e CBN. CBN ruan të drejtën për të refuzuar, për të përfunduar regjistrimin tuaj dhe për të përdorur Faqen e CBN në çdo kohë, për çfarëdo lloj arsye, pa ju njoftuar. CBN gjithashtu ruan të drejtën që kohë pas kohe të njoftojë dhe të vërë në dijeni përdoruesit në lidhje me përdorimin e faqes së internetit dhe t'i informojë mbi ndryshimet dhe përditësimet e ndodhura.

Të Drejtat Mbi Përmbajtjen / "Komunikimet" E Bëra Nga Përdoruesi

(6) Me anë të postimit të mesazheve, materialeve të azhornuara, futjes së të dhënave apo formave të tjera të komunikimit ("Komunikimet" individuale ose në grup) në Faqen e CBN, ju i jepni falas CBN-it të drejtën e një liçense të përhershme, mbarëbotërore, të paanulueshme, të pakufizuar, jo-ekskluzive për të përdorur, kopjuar, autorizuar, nënautorizuar, shpërndarë, shfaqur, kryer publikisht, riprodhuar, transmetuar, përmirësuar, modifikuar, inkorporuar në çdo vepër dhe për të shfrytëzuar ndryshe Komunikime të tilla, në të gjitha mediat e njohura ose që do të krijohen sot e tutje (përfshirë, por pa u kufizuar tek fotografitë, videot, materialet audio, tekstet dhe materiale të tjera). Në këtë mënyrë, ju hiqni dorë nga çdo pretendim kundrejt CBN-it për çdo shkelje të dyshuar ose reale të të drejtave të pronësisë, të privatësisë dhe publicitetit, të drejta morale dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale që lidhen me këto Komunikime. Ju pranoni dhe bini dakord që mesazhet në dhe nga Faqja e CBN-it nuk janë konfidenciale dhe që Komunikimet tuaja mund të lexohen ose ndërpriten nga të tjerë. Ju pranoni që me dorëzimin e Komunikimeve tuaja CBN-it, nuk do të krijohet asnjë marrëdhënie konfidenciale, besimi, kontraktuale e nënkuptuar ose ndonjë marrëdhënie tjetër midis jush dhe CBN-së, përveçse në përputhje me këtë Kontratë. Ju pranoni dhe bini dakord që (i) CBN nuk ka asnjë detyrim për të përdorur ose për t'ju përgjigjur Komunikimeve; (ii) CBN nuk ka dhe nuk duhet të ketë asnjë detyrim për të parë paraprakisht dhe rishikuar Komunikimet; (iii) CBN nuk garanton saktësinë apo cilësinë e Komunikimeve apo nëse sulmet e dëmshme Komunikimet e paligjshme ose  të dënueshme nuk do të shfaqen në Faqen e CBN-it; (iv) CBN mund të monitorojë çdo Komunikim ne diskrecionin e saj të vetëm; (v) CBN mund të fshijë çdo Komunikim, plotësisht ose pjesërisht, nga Faqja e CBN-it; dhe (vi) CBN mund të përjashtojë çdo person nga përdorimi i mëtejshëm i Faqes së CBN-it.

Përgjegjësia për Komunikimet iu takon personave që i transmetojnë ato në Faqen e CBN-it. CBN heq dorë nga çdo përgjegjësi për çdo deklarim ose material të papërshtatshëm ose për çdo informacion të pasaktë që përmbajnë Komunikimet.

Ju përfaqësoni dhe garantoni që: (a) keni çdo të drejtë mbi Komunikimet tuaja të nevojshme (qoftë përmes pronësisë ose licencave, miratimeve dhe lejeve nga pronari) (i) që në mënyrë të ligjshme t'i paraqisni këto Komunikime në Faqen e CBN-it dhe i transferoni të drejtat ndaj Komunikimeve tuaja të parashikuara në këtë Marrëveshje dhe (ii) që Komunikimet tuaja të postohen dhe të transmetohen në dhe përmes Faqes së CBN-it, për qëllimet e lejuara në këtë Marrëveshje; (b) keni çdo liçensë, pëlqim, njoftim dhe leje të nevojshme për të përdorur emrin dhe/ose pamjen e çdo individi të identifikueshëm në Komunikimet tuaja në mënyrë të autorizuar sipas kësaj Marrëveshjeje dhe (c) postimi dhe transmetimi i Komunikimeve tuaja në dhe përmes Faqes së CBN-it, për qëllimet e autorizuara sipas kësaj Marrëveshje, nuk cënojnë të drejtat e privatësisë, të drejtat e publicitetit, të drejtat e autorit, patentat, markat tregtare, të drejtat kontraktuale apo çfarëdo të drejte tjetër të ndonjë personi ose subjekti, apo të shkelë ndonjë ligj, rregull ose urdhër.

superbook

Përdorimi i Faqes së Internetit; Përdorim Jokomercial

(7) Faqja e CBN-it është krijuar vetëm për përdorim personal dhe nuk mund të përdoret në lidhje me veprimtari të tjera tregtare, përpjekje apo shitje të çfarëdo shërbimi ose produkti, pa miratimin e qartë, paraprak nga ana jonë, i cili mund të refuzohet për çfarëdo arsye.

Ju bini dakort të mos: (a) filloni ose zhvilloni lojëra, konkurse, lojëra fati, reklama, blerje ose skema piramidale në Faqen e CBN-it; (b) kërkoni informacione personale identifikuese për qëllime komerciale ose të paligjshme nga Përdorues të tjerë; (c) transmetoni forma të letrave zinxhir, spameve dhe junk e-maileve nga Përdorues të tjerë; (d) përdorni informacione të përftuara nga ose përmes Faqes së CBN-së (i) për të abuzuar, ngacmuar ose dëmtuar një person tjetër, (ii) për veprimtari të paligjshme ose (iii) pa miratimin tonë paraprak me shkrim, të reklamoni, kontaktoni për qëllime komerciale, të kërkoni ose t'ia shisni ndonjë Përdoruesi tjetër; (e) përdorni Faqen e CBN-it ose të kryeni në ose përmes saj veprimtari të paligjshme dhe/ose të paautorizuara; ose (f) krijoni në Faqen e CBN-it inkuadrime ose linqe të paautorizuara.

CBN ruan të drejtën për të kufizuar numrin e e-maileve që një Përdorues mund t'i dërgojë Përdoruesve të tjerë në çdo njëzet e katër (24) orë, deri në një numër që CBN e vlerëson si të përshtatshëm me diskrecionin e saj të vetëm. Nëse dërgoni bulk e-maile të pakërkuara, spame, mesazhe të çastit ose komunikime të tjera të pakërkuara, nëpëmjet Faqes së CBN-it, ju pranoni se keni shkaktuar dëme të konsiderueshme CBN-it dhe/ose Faqes së CBN-it dhe se do të jetë e vështirë ose e pamundur të gjeni, duke i dhënë CBN-it të drejtën për të kërkuar nxjerrjen e një vendimi gjyqësor nga një gjykatë kompetente, që ndalon akte të tilla të pahijshme dhe të paautorizuara, përveç të drejtave dhe mjeteve juridike të tjera që mund të jenë në dispozicion të CBN-it.

Ndërkohë që CBN nuk merr asnjë përgjegjësi për monitorimin e Faqes së CBN-it, kur të jetë e përshtatshme, ajo do të hetojë veprimtarinë në lidhje me Faqen e CBN-it që CBN mendon se mund të jetë e paligjshme, e paautorizuar ose që shkel kushtet e kësaj Kontrate. Nëse do të konsiderohet e përshtatshme nga CBN, ajo do të ndërmarrë veprimet e duhura ligjore në lidhje me veprimtari të tilla, duke përfshirë pa kufizime, procedimet penale, civile dhe urdhërat e gjykatës. CBN ruan të drejtën për të kufizuar aktivitetin tuaj ose të ndalojë hyrjen në Faqe në çdo kohë, për çfarëdo lloj arsye, pa ju njoftuar.

Mosmarrëveshjet Midis Përdoruesve

(8) Zgjidhja e mosmarrëveshjeve që mund të lindin mes Përdoruesve është përgjegjësi vetëm e Përdoruesve dhe CBN nuk ka asnjë përgjegjësi apo detyrim në lidhje me mosmarrëveshje të tilla.

Superbook

Markat Tregtare

(9) "CBN" dhe logoja e "CBN-it" janë marka tregtare të regjistruara dhe/ose marka shërbimi të CBN-it. Të gjitha markat e tjera tregtare, markat dhe logot e shërbimit të përdorura në Faqen e CBN-it janë në pronësi të CBN-it ose përdoren me lejen e pronarëve të tyre përkatës.

Ndryshimet në Faqen e CBN-it

(10) CBN mund të ndryshojë, pezullojë ose ndërpresë çdo aspekt të Faqes së CBN-it në çdo kohë, duke përfshirë disponueshmërinë e çdo karakteristike, baze të dhënash ose Përmbajtje të saj. CBN gjithashtu mund të vendosë kufizime për karakteristika dhe shërbime të caktuara ose të kufizojë hyrjen tuaj në disa ose të gjitha pjesët e Faqes së CBN-it, pa njoftuar ose pa qenë përgjegjës.

Përfaqësimet

(11) Ju përfaqësoni, garantoni dhe angazhoheni se: (a) nuk do të ngarkoni, postoni, dorëzoni, transmetoni, shpërndani ose publikoni ndryshe nëpërmjet Faqes së CBN-it materiale që (i) kufizojnë ose ndalojnë Përdorues të tjerë  të përdorin dhe të zbaviten me Faqjen e CBN-it, (ii) janë të paligjshme, kërcënuese, abuzive, që përmbajnë shpifje, që janë diskredituese, fyese, të pahijshme, vulgare, të neveritshme, armiqësore, pornografike, të papastra moralisht, me përmbajtje seksuale, (iii) përbëjnë ose nxisin sjellje që do të përbënin vepër penale, përbëjnë shkak për përgjegjësi civile ose shkelin ligjin në ndonjë mënyrë tjetër, (iv) dhunojnë, bëjnë plagjiaturë ose shkelin të drejtat e palëve të treta, duke përfshirë, pa kufizime, të drejtën e autorit, markën tregtare, patentën, të drejtat e privatësisë ose publicitetit ose çdo të drejtë tjetër të pronësisë, (v) përmbajnë virus ose kode të tjera, skedarë ose programe që janë krijuar për të ndërprerë, fshirë ose kufizuar funksionet ose veprimtaritë e çdo software-i dhe hardware-i të kompjuterit ose pajisjeve të tjera elektronike, (vi) përmbajnë informacione, software ose materiale të tjera të natyrës komerciale, (vii) përmbajnë reklama të çdo lloji, ose (viii) përbëjnë apo përmbajnë treguesë apo fakte të rreme ose ç'orientuese të origjinës; dhe (b) jeni të paktën trembëdhjetë (13) vjeç ose keni miratimin e prindërve ose kujdestarëve.

Ankesat mbi Shkeljen e të Drejtës së Autorit

(12) Nëse jeni pronari i së drejtës së autorit ose një agjent dhe mendoni se Komunikimet apo përmbajtje të tjera shkelin të drejtat tuaja të autorit, ju mund të dorëzoni një njoftim në përputhje me Ligjin për të Drejtat e Autorit në Mijëvjeçarin e Dixhitalizimit duke i dorëzuar Agjentit të së Drejtës së Autorit informacionin e mëposhtëm me shkrim (shihni 17 U.S.C. 512(c)(3) për detaje të mëtejshme):

(a) Nënshkrimi me dorë ose elektronik i një personi të autorizuar për të vepruar në emër të autorit të së drejtës eksluzive që pretendohet se është shkelur;

(b) Identifikimin e veprës të së drejtës së autorit që pretendohet se është shkelur ose, nëse vepra të shumta të së drejtës së autorit në një faqe të vetme interneti janë mbuluar nga një njoftim i vetëm, një listë të këtyre veprave në atë faqe;

(c) Identifikimin e materialit që pretendohet se është shkelës apo që është subjekt i aktivitetit shkelës dhe që duhet të hiqet ose që hyrja e të cilit duhet të ndalohet dhe informacionin  e mjaftueshëm për të lejuar ofruesin e shërbimit të gjejë materialin;

(d) Informacion të mjaftueshëm për të lejuar ofruesin e shërbimit t'ju kontaktojë, si p.sh.: adresë, numër telefoni dhe nëse është e mundur, një adresë të postës elektronike;

(e) Një deklaratë mirëbesimi se përdorimi i materialit në mënyrën për të cilën është bërë ankesë nuk është autorizuar nga autori i së drejtës, agjenti i saj ose ligji; dhe

(f) Një deklaratë se informacioni në njoftim është i saktë dhe, nën dënimin e një dëshmie të rreme, se jeni i autorizuar për të vepruar në emër të zotëruesit të një të drejte ekskluzive që mendohet se është shkelur.

Agjenti i CBN-it për të Drejtën e Autorit i caktuar për të marrë njoftime të shkeljes së pretenduar është: Në vëmendjen e: Mike Stonecypher. The Christian Broadcasting Network, Inc., 977 Centerville Turnpike, Virginia Beach, VA 23463, Michael.Stonecypher@cbn.org, Facsimile Number: (757) 226-6155.

Dëmshpërblimi

(13) Nëpërmjet kësaj ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani CBN, filialet dhe nënfilialet e saj dhe zyrtarët përkatës, drejtorët, agjentët, punonjësit, ofruesit e informacionit, licensuesit dhe të licencuarit (të gjithë së bashku "Palët e Dëmshpërblyera") të padëmshëm nga dhe kundra çdo dhe të gjitha pretendimeve, veprimeve, dëmeve, detyrimeve dhe kostove (përfshirë, pa kufizime, tarifat e avokatit dhe shpenzimet e gjykatës), të pësuara nga Palët e Dëmshpërblyera në lidhje me ose që vijnë prej shkeljeve të Kontratës nga ana juaj apo të përfaqësimeve, garancive dhe marrëveshjeve tuaja të mëparshme. Ju duhet të bashkëpunoni aq sa konsiderohet e arsyeshme në mbrotje të çdo pretendimi. CBN ruan të drejtën që, me shpenzimet e veta, të marrë përsipër mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështjeje që është ndryshe subjekt dëmshpërblimi nga ana juaj dhe ju nuk duhet që në ndonjë rast të zgjidhni ndonjë çështje pa miratimin me shkrim të CBN-it.

Linqet e Faqes

(14) Faqja e CBN përmban linqe dhe tregues të faqeve të tjera mbarëbotërore të internetit, burimeve dhe sponsorizuesve të saj. Linqet me dhe nga Faqja e CBN-it me faqet e palëve të treta, të mbajtura nga palët e treta, nuk përbëjnë ndonjë miratim nga CBN apo ndonjë nga filialet dhe nënfilialet e saj të ndonjë burimi të palës së tretë ose përmbajtjeve të tyre. CBN mohon çdo përgjegjësi për përmbajtjen që gjendet në materialet e palës së tretë, të ofruara nëpërmjet linqeve nga Faqja e CBN-it.

Mospranimi i Garancive

(15) FAQJA E CBN, DUKE PËRFSHIRË TË GJITHË PËRMBAJTJEN, SOFTUERËT, FUNKSIONET, MATERIALET DHE INFORMACIONI I MUNDËSUAR OSE I FUTUR NËPËRMJET SAJ, ËSHTË PARASHIKUAR "ASHTU SIÇ ËSHTË". NË MASËN QË E LEJON LIGJI, CBN, FILIALET DHE NËNFILIALET E SAJ, NUK BËJNË PËRFAQËSIME OSE NUK JAPIN GARANCI TË ASNJË LLOJI, ÇFARËDO QOFTË PËR PËRMBAJTJEN NË FAQEN E CBN-it APO MATERIALET, INFORMACIONIN DHE FUNKSIONET QË JANË BËRË TË AKSESUESHME NGA SOFTUER-i I PËRDORUR OSE TË AKSESUARA NGA FAQJA E CBN-it, PËR ÇDO PRODUKT, SHËRBIM  OSE LINQET HIPERTEKST TË PALËVE TË TRETA OSE PËR ÇDO SHKELJE TË SIGURISË, SHOQËRUAR ME TRANSMETIMIN E TË DHËNAVE SENSITIVE PËRMES FAQES SË CBN-it OSE FAQEVE TË LIDHURA ME TË. MË TEJ, CBN ME FILIALET DHE NËNFILIALET E SAJ REFUZOJNË ÇDO GARANCI TË  SHPREHUR OSE NËNKUPTUAR, PËRFSHIRË PA KUFIZIME, MOSSHKELJEN, SHITJEN OSE PËRSHTATJEN PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR. CBN NUK GARANTON QË FUNKSIONET E PËRMBAJTURA NË FAQEN E CBN-it OSE ÇDO MATERIAL OSE PËRMBAJTJE QË GJENDET NË TË, DO TË NDËRPRITET OSE NUK DO TË KETË GABIME, QË DEFEKTET DO TË KORRIGJOHEN OSE QË FAQJA E CBN-it APO SERVERI QË E BËN TË MUNDUR DO TË JETË PA VIRUSE APO KOMPONENTË TË TJERË TË DËMSHËM. CBN ME FILIALET DHE NËNFILIALET E SAJ NUK DO TË JENË PËRGJEGJËS PËR PËRDORIMIN E FAQES SË CBN-it, DUKE PËRFSHIRË, PA KUFIZIME, PËRMBAJTJEN DHE ÇDO GABIM QË NDODHET NË TË.

Kufizimi i Përgjegjësisë

(16) CBN, FILIALET DHE NËNFILIALET E SAJ, NUK JANË PËRGJEGJËSE PËR ASNJË DËM TË DREJTPËRDREJTË, JO TË DREJTPËRDREJTË, RASTËSOR, ME PASOJA, TË VEÇANTË, TIPIK, TË NDËSHKUESHËM OSE DËME TË TJERA TË SHKAKTUARA OSE  TË LIDHURA NË NDONJË MËNYRË ME FAQEN E CBN-it, EDHE NËSE CBN E KA DITUR OSE DUHET TA KISHTE DITUR SE KËTO DËME MUND TË NDODHNIN. MËNYRA E VETME PËR TË NDREQUR PAKËNAQËSITË ME FAQEN E CBN-it DHE/OSE SHËRBIMET E LIDHURA ME TË, ËSHTË NDALIMI I PËRDORIMIT TË KËSAJ FAQEJE DHE/OSE KËTYRE SHËRBIMEVE.

Zgjedhja e Ligjit; Juridiksioni

(17) KJO MARRËVESHJE DUHET TË DREJTOHET DHE INTERPRETOHET NË PËRPUTHJE ME LIGJET E KOMONUELTHIT TË VIRXHINIAS, SHTETET E BASHKUARA TË AMERIKËS, PA MARRË PARASYSH KONFLIKTET E LIGJEVE APO ZGJEDHJEN E DISPOZITAVE TË LIGJIT. JURIDIKSIONI I VETËM DHE EKSLUZIV PËR ÇDO PADI OSE PROCEDIM TË NGRITUR OSE TË LIDHUR ME KËTË KONTRATË, DUHET TË JETË NJË SHTET I PËRSHTATSHËM, OSE GJYKATË FEDERALE E LOKALIZUAR NË KOMONUELTHIN E VIRXHINIAS, SHTETET E BASHKUARA TË AMERIKËS.

Dispozita të Ndryshme

(18) Kjo Marrëveshje përbën të gjithë marrëveshjen mes jush dhe CBN-it në lidhje me përdorimin  Faqes së CBN-it nga ana juaj. Çdo shkak për ngritje padie që mund të keni në lidhje me përdorimin e Faqes së CBN-it nga ana juaj, duhet të fillojë brenda një (1) viti pas daljes së pretendimit ose shkakut për ngritjen e padisë ose, në rast të kundërt, e humbisni të drejtën në mënyrë të pakthyeshme. Titujt e paragrafëve janë vetëm për referencë dhe nuk përcaktojnë apo kufizojnë në ndonjë mënyrë qëllimin dhe kuptimin e këtyre paragrafëve. Nëse CBN nuk arrin të ndërmarrë veprime në lidhje me shkeljet e Marrëveshjes nga ana juaj, ju bini dakord që mos arritje të tilla për të vepruar nuk ia heqin CBN-it të drejtën për të vepruar në lidhje me çdo shkelje të mëvonshme ose të ngjashme. Nëse për ndonjë arsye, një gjykatë kompetente e konsideron ndonjë dispozitë të kësaj Kontrate ose pjesë të saj, të pazbatueshme, kjo dispozitë do të zbatohet në masën maksimale të lejueshme, në mënyrë që të përmbushë qëllimin e Marrëveshjes dhe pjesa e mbetur e Marrëveshjes do të vazhdojë të jetë në fuqi.

(19) Kushtet e Përdorimit të Podcast-eve dhe Shërbimeve të Shkarkueshme të CBN-it, janë të përfshira në Podcast-et e CBN-it/Kushtet e Përdorimit të Shërbimeve të Shkarkueshme

(20) E DREJTA JUAJ PËR PRIVATËSI SIPAS LIGJIT KALIFORNIAN. Seksioni 1798.83 i Kodit Civil të Kalifornisë i lejon klientët e CBN-it që janë banorë të Kalifornisë, të kërkojnë informacione të caktuara në lidhje me zbulimin e informacioneve personale nga ana e saj palëve të treta për qëllime të drejtpërdrejta marketingu. Për të bërë një kërkesë të tillë, lutemi të dërgoni një e-mail  ose na shkruani në:

CBN CA Privacy Rights
977 Centerville Turnpike
Virginia Beach, VA 23463

Politika e Privatësisë së CBN-it

PAJISJA P & P E PROFESOR KUANTUMIT